Παρασκευή, 5 Μαΐου 1978

1978. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΩΝ Θεσ/νίκης

Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Μάιο του 1978 με κύριο σκοπό την επιμόρφωση και πνευματική καλλιέργεια, τη σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, καθώς και τη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών με τον τόπο καταγωγής τους. 
Επιπλέον, η συνεισφορά του Συλλόγου μας στην ενίσχυση της γενικότερης πολιτιστικής ανάπτυξης της Κοινότητας της Μεγάλης Παναγίας αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ 

ΆΡΘΡΟ 1ο 
Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με έδρα τον δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης.

Β. ΣΚΟΠΟΙ 

ΆΡΘΡΟ 2ο 
Σκοποί του Συλλόγου είναι : 

1) Η επιμόρφωση και πνευματική καλλιέργεια όπως και η ηθική εξύψωση των μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ τους, η μελέτη και η προβολή των αιτημάτων του χωριού, η κινητοποίηση των κατοίκων στην αύξηση της παραγωγής, στην καλύτερη διάθεση των προϊόντων, η δημιουργία συνεταιριστικού πνεύματος και αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων.

2) Η κοινωνική προώθηση των μελών με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο όπως και η υποχρέωση παροχής μεταξύ τους νόμιμης αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας υλικής και ηθικής.

3) Η διατήρηση και καλλιέργεια των σχέσεων και δεσμών με το χωρίο Μεγάλη Παναγία, γενέτειρα των μελών όπως και με τους ομοχώριους τους που μένουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

4) Η ενίσχυση κοινοφελών έργων της Κοινότητας Μ. Παναγίας.

5) Η συνδρομή κάθε βοήθειας και συμπαράστασης στους νέους που σπουδάζουν και γεννήθηκαν ή κατάγονται από γονέα που γεννήθηκε στο χωρίο Μεγάλη Παναγία.

6) Η επικοινωνία και συνεργασία με τα παρεμφερή σωματεία που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο και εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, οι διοικήσεις και τα μέλη των οποίων κατάγονται από το Νομό Χαλκιδικής, πάνω σε θέματα γενικότερου και κοινού ενδιαφέροντος ανάλογα με την φύση καθ’ ενός από αυτά.

7) Η προάσπιση της ελευθερίας δράσης του συλλόγου από κάθε κρατική παρέμβαση και η σύνδεση της δραστηριότητας του για πολιτιστική και μορφωτική δημιουργία συνδεδεμένη με τους αγώνες του λαού μας για την ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία, την πρόοδο και τα δημοκρατικά δικαιώματα του.
Ενέργειες που έχουν κομματικό χαρακτήρα να αποφεύγονται.

Η πραγματοποίηση όλων αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 και στις παραγράφους 1-7, θα επιδιωχθούν από τον Σύλλογο με την ίδρυση λέσχης, βιβλιοθήκης, με την διοργάνωση διαλέξεων, γιορτών, εκδρομών και με διάφορες άλλες εκδηλώσεις.Γ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΆΡΘΡΟ 3o 
Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι, αδιακρίτως φύλλου, όσοι κατάγονται από το χωριό Μεγάλη Παναγία- Χαλκιδικής που κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους οι σύζυγοι αυτών. Επίσης μπορούν να εγγραφούν σαν επίτιμα μέλη και άτομα που κατάγονται από άλλες περιοχές.


‘ΑΡΘΡΟ 4o 
Η εγγραφή κάποιου σαν μέλος του συλλόγου γίνεται με έγγραφη αίτηση απευθυνόμενη στο Διοικητικό συμβούλιο με την οποία πρέπει να ζητά ο ενδιαφερόμενος να εγγραφεί στο μητρώο των μελών του Συλλόγου και η οποία εκτός από αυτό πρέπει να περιέχει : 

α) το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατρός του αιτούντος ,
β) την ακριβή διεύθυνση του, γ) το επάγγελμα του και 
δ) δήλωση του αιτούντος ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού.
Ο αιτών πρέπει συγχρόνως να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής.
Το διοικητικό συμβούλιο αφού κρίνει την αίτηση την αποδέχεται και με απόφαση του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών αλλιώς την απορρίπτει.
Σ’ αυτή την περίπτωση ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη γενική συνέλευση η οποία θα αποφασίσει οριστικά για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος σαν μέλος του Συλλόγου.

ΆΡΘΡΟ 5o 
1) Ο προσδιορισμός και η αυξομείωση του ποσού του δικαιώματος εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής, θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση αυτή θα ισχύει μέχρι την επικύρωση, τροποποίηση ή ακύρωση της από την πρώτη μετά από αυτή γενική συνέλευση των μελών.
2) Οι φοιτητές και οι σπουδαστές δεν πληρώνουν συνδρομή στο Σύλλογο.

ΆΡΘΡΟ 6o 
Το μέλος διαγράφεται από το μητρώο του Συλλόγου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου όταν:
α) υποβάλλει έγγραφα την παραίτηση του,
β) καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή του για έξι μήνες, πριν όμως από την διαγραφή του ειδοποιείται έγγραφα ένα μήνα τουλάχιστον νωρίτερα ότι πρόκειται να διαγραφεί. Ο διαγραφείς αναγράφεται εφ’ όσον καταβάλλει τις καθυστερούμενες εισφορές μέχρι και την προηγούμενη μέρα από την ψηφοφορία για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) όταν αντιδρά στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου ή παραβαίνει από πρόθεση ή από βαρεία αμέλεια τις διατάξεις του Καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή ο διαγραφείς μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά από την διαγραφή του τακτική συνέλευση ή έκτακτη που θα αποφανθεί οριστικά για το αν θα διαγραφεί ή όχι, όπως επίσης μπορεί να ασκήσει και την προσφυγή του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.

ΆΡΘΡΟ 7o 
Τα μέλη υποχρεούνται να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης, να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγονται μελή αυτού και της εξελεγκτικής επιτροπής και να ψηφίζουν για κάθε θέμα που τίθεται για να ψηφιστεί.

Δ. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΆΡΘΡΟ 8o 
Πόροι του Συλλόγου είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι μηνιαίες εισφορές των μελών, οι διάφορες δωρεές, οι εισπράξεις από τις γιορτές, τις εκδρομές και τις διάφορες άλλες εκδηλώσεις, τα κληροδοτήματα για το Σύλλογο και κάθε άλλη νόμιμη εισφορά ή έσοδο.

ΆΡΘΡΟ 9o 
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε διαχείριση.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΆΡΘΡΟ 10o 
Ο Σύλλογος διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη εκλεγόμενα για ένα χρόνο, από την γενική συνέλευση που συνέρχεται για το σκοπό αυτό όταν λήγει η θητεία του Δ.Σ., παραιτείται ή παύεται. 
Αυτοί που εκλέχτηκαν συνέρχονται μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή τους μετά από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και υπό την προεδρία του, συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγουν δε μεταξύ τους, πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και ταμία του συλλόγου. 


Η θητεία του Δ.Σ είναι μονοετής. 
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του συλλόγου για τις από δόλο ή αμέλεια ηθικές και υλικές ζημίες του συλλόγου μπορούν δε να ανακληθούν από την γενική συνέλευση με απόφαση λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Τα μέλη του Δ.Σ και ο πρόεδρος μπορούν να ανακληθούν από το αξίωμα τους με πρόταση ενός τουλάχιστον μέλους του Δ.Σ και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της γενικής συνέλευσης και να αντικαθιστούν τα μέλη με άλλα μελή του.

ΆΡΘΡΟ 11o 
Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά τουλάχιστον το μήνα μετά από πρόσκληση του προέδρου γραπτή ή τηλεφωνική στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν όμως κατά την κρίση του προέδρου παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. γίνεται έκτακτη συνεδρίαση αρκεί στην αίτηση των μελών που την ζητούν να αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον στην συνεδρίαση είναι παρών τα τέσσερα τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του πρόεδρου.

ΆΡΘΡΟ 12o 
Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιούσια του Συλλόγου και εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου που ισχύει μέχρι την τυχόν κατάργηση ή τροποποίηση του από την γενική συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 13o 
Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει χωρίς λόγο περισσότερο από τέσσερις κατά σειρά συνεδριάσεις ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του παραπάνω από έξι μήνες αντικαθίσταται από τον κατά σειρά πλειοψηφήσαντα σύμβουλο. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για τρεις το πολύ συμβούλους, μετά δε το Δ.Σ υποχρεούται να παραιτηθεί οπότε καλείται η γενική συνέλευση για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.. Στην περίπτωση που θα παραιτηθεί μέλος του Δ.Σ. αναπληρώνεται από τον κατά σειρά πλειοψηφίας σύμβουλο σε ισοψηφία όμως γίνεται κλήρωση. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση.

ΆΡΘΡΟ 14o 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί το σύλλογο σε κάθε αρχή δικαστική, διοικητική και σε όλες τις σχέσεις αυτού, επιβλέπει και παρακολουθεί την ακριβή τήρηση του καταστατικού του εσωτερικού κανονισμού, των αποφάσεων του Δ.Σ και των γενικών συνελεύσεων. Υπογράφει μαζί με τον γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων και του Δ.Σ. και όλα τα έγγραφα του συλλόγου. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., δίνει τον λόγο σ’ αυτούς που τον ζητούν κατά σειρά και ανακαλεί στην τάξη αυτούς που παρεκτρέπονται κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Δ.Σ και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

ΆΡΘΡΟ 15o 
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντα του και τα δικαιώματα του.

ΆΡΘΡΟ 16o 
Ο Γενικός γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα αυτού, τηρεί το βιβλίο των μελών, το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο πρακτικά των συνεδριάσεων, εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του συλλόγου.

ΆΡΘΡΟ 17o
Ο ταμίας κρατά και τηρεί όλα τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και διάφορα έσοδα του συλλόγου, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος απέναντι στα άλλα μέλη του Δ.Σ για όλα τα ζητήματα του ταμείου. Παρακολουθεί την καταβολή των εισφορών, εισπράττει τις οφειλές προς το σύλλογο και εξοφλεί από τα χρήματα που κρατά τα εντάλματα πληρωμής του συλλόγου. Για να είναι έγκυρη και νόμιμη κάθε πληρωμή, ανεξαίρετα, από τον ταμία πρέπει να υπάρχει πάνω στην εξοφλητική απόδειξη του ποσού που πληρώθηκε, έστω και μεταγενέστερη το αργότερο όμως μέσα σε 15 ημέρες από την πληρωμή αλλιώς είναι άκυρη και δεν γράφεται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων του συλλόγου η λέξη «εγκρίνεται» πάνω δε από αυτή η ημερομηνία η υπογραφή του προέδρου και ενός συμβούλου και η σφραγίδα του συλλόγου.
Ο ταμίας ευθύνεται αστικά και ποινικά απέναντι στο σύλλογο για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς την τήρηση των παραπάνω αναφερθέντων. Ο ταμίας υποχρεώνεται να καταθέσει σε μια Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο όνομα του συλλόγου το επιπλέον των 20.000 δρχ. ποσό χρημάτων. Τα χρήματα που κατατέθηκαν μ’ αυτό το τρόπο αναλαμβάνονται με απόφαση του Δ.Σ. και η ανάληψη γίνεται από τον ταμία με ειδικό ένταλμα υπογραφόμενο από τον πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα. Ο ταμίας στο τέλος κάθε χρόνου υποβάλλει στο Δ.Σ τον ισολογισμό και τον απολογισμό του συλλόγου για έγκριση. Όταν ο ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ.Σ ή διορίζεται από αυτό για προσωρινή ή οριστική αναπλήρωση του ταμία.ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 18o 
α) Οι γενικές συνελεύσεις των μελών του συλλόγου είναι τακτικές και έκτακτες. 
Τακτικές γίνονται μια φόρα τον χρόνο, τον μήνα Δεκέμβριο, έκτακτες δε αν και όταν το Δ.Σ. κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν είκοσι τουλάχιστον μελή τακτοποιημένα ταμιακά, με έγγραφη αίτηση τους στο Δ.Σ. στην οποία πρέπει να αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να καλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε 20 το πολύ μέρες από τη μέρα που υποβλήθηκε η αίτηση. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον το ¼ των μελών που δικαιούνται ψήφο. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία καλείται και πάλι μετά από 7 το λιγότερο και 15 το πολύ μέρες από τη μέρα της συνέλευσης που ματαιώθηκε, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρευρίσκονται. 
Αν όμως πρόκειται να ληφθεί απόφαση σχετική με τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του συλλόγου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ½ και ενός και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. 
Για να ληφθεί δε απόφαση για μεταβολή του σκοπού του συλλόγου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Η συναίνεση αυτών που απουσιάζουν δίνεται γραπτά προκειμένου να υπάρξει η παμψηφία που απαιτείται. Τα μέλη που δεν έχουν τακτοποιηθεί ταμιακά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε στις τακτικές ούτε στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
β) Οι γενικές συνελεύσεις διευθύνονται από προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο και δεν πρέπει να ‘ναι μέλη του Δ.Σ.
Η γενική συνέλευση διευθύνεται από τον Πρόεδρο που εκλέγεται κατά την έναρξη της με ανάταση των χεριών με απόλυτη πλειοψηφία. Με ξεχωριστή πλειοψηφία εκλέγεται ο γραμματέας ο οποίος κατά τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και γραμματέα της γενικής συνέλευσης.

‘ΑΡΘΡΟ 19o 
Οι προσκλήσεις για την γενική συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο υπογράφονται όμως και από τον γραμματέα ο οποίος φροντίζει για την αποστολή τους ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, σε κάθε ένα από τα εγγεγραμμένα μέλη, 5 ημέρες πριν από την μέρα που ορίστηκε για την για την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Η πρόσκληση αναφέρει με λεπτομέρεια τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται και στα γραφεία του συλλόγου μπορεί όμως και να δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα της έδρας του συλλόγου.

‘ΑΡΘΡΟ 20o
Στη γενική συνέλευση του μήνα Δεκεμβρίου γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής η θητεία της οποίας είναι ίδια με την του Δ.Σ.
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από τη Γ.Σ με ανάταση των χεριών και απόλυτη πλειοψηφία. Η εφορευτική επιτροπή εκλέγει κατ’ αρχήν μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο της και ασχολείται με το έργο της έγκυρης γνήσιας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν γραπτά αιτήσεις προς την Εφορευτική Επιτροπή την μέρα της συνέλευσης ο δε Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα αυτών στη συνέλευση, αναρτά δε πίνακα υποψηφίων στην αίθουσα της συνεδρίασης πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας χωριστά για το Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ταμιακά τακτοποιημένοι έστω και την μέρα της γενικής συνέλευσης. Οι εκλογές διενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Για να είναι έγκυρο κάθε ψηφοδέλτιο πρέπει να φέρει μέχρι επτά (7) το πολύ σταυρούς προτίμησης για τους συμβούλους και μέχρι τρεις (3) το πολύ σταυρούς για την εξελεγκτική επιτροπή.
Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σε τυχόν ισοψηφία δε, διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικά για την εκλογή, που καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ. και το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.

ΆΡΘΡΟ 21o 
Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ η παλιά διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του συλλόγου.

Ζ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΆΡΘΡΟ 22o 
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. αν τίθεται σε τριμελή από τα μελή του συλλόγου Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όπως παραπάνω από τη γεν. συνέλευση.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει ειδικότερα όλα τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν και πηγές τους, καθώς και τις δαπάνες του συλλόγου που πραγματοποιήθηκαν.
Έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του συλλόγου και γενικά να εξετάζει αν οι πράξεις του Δ.Σ από πλευράς οικονομικής διαχείρισης είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. Ο έλεγχος γίνεται από την εξελεγκτική επιτροπή τακτικά κάθε χρόνο και μάλιστα στο τέλος του Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου, ή έκτακτα όποτε αυτή το θελήσει. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει αυτή συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του Δ.Σ. την οποία υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ των μελών, κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση. Η εξελεγκτική επιτροπή με αίτηση της προς το Δ.Σ μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για επείγον ζήτημα που προέκυψε και αφορά την οικονομική διαχείριση του συλλόγου.

Η. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

‘ΑΡΘΡΟ 23o 
Ο σύλλογος διαλύεται εφόσον τα μέλη του είναι λιγότερα από δέκα (10) και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και μάλιστα από τη παρ. 3 του άρθρου 105 του Α.Κ..
Ο σύλλογος διαλύεται επίσης με απόφαση της γενικής συνέλευσης στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται το ½ και ένας από τα μέλη που δικαιούνται να ψηφίζουν.
Η απόφαση για διάλυση του συλλόγου λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων οπότε εκλέγεται τετραμελής επιτροπή για εκκαθάριση της περιουσίας του η οποία διατίθεται στην Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής με σκοπό την περαιτέρω διάθεση της για κοινωφελείς σκοπούς.

Θ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 24o 
Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο και η εξελεγκτική επιτροπή θα εκλέγουν από την πρώτη γενική συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού, θα συγκληθεί δε για το σκοπό αυτό από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε από τη συνέλευση των ιδρυτικών μελών και του οποίου έργο είναι η επιμέλεια της συγκρότησης και της νόμιμης αναγνώρισης του συλλόγου.

ΆΡΘΡΟ 25o 
Ο σύλλογος έχει δική του σφραγίδα στην οποία γράφονται κυκλικά οι λέξεις "ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" και μέσα σ’ αυτή την ένδειξη "ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1978".

ΆΡΘΡΟ 26o 
Κάθε τι που δεν προβλέπεται ή δεν ορίζεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις του Γ.Δ 421/1978 ΄΄ περί σωματείων και ενώσεων ΄΄.
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει είκοσι έξι άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα απ’ τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε, απ’ την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: